Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej

Pomoc w ramach tego działania można uzyskać na:

 1. Budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki.
 2. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza.
 3. Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia.
 4. Remont lub adaptacje statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza.
 5. Udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach, kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.
 6. Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.

Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, jest przyznawana wnioskodawcy jeżeli:

 1. Prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR:
 2. a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego;

  b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenia na prowadzenie chowy lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie;

  c) w zakresie:

  - przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa,

  - związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwacje lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej.

 3. Jest armatorem statku rybackiego:
 4. a) o polskiej przynależności

  b) na który zostaną wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta.

  c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR.

 5. Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1. 2 Sektorowego programu operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1- środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie, i mieszka albo ma
  siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR
 6. Będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w  wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w punkcie 1


Pomoc finansowa (w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych) - do 60%

Wysokość limitów:

do 900 000 zł na jednego beneficjenta

do 450 000 zł na jedną  operację